Política de privacitat

En utilitzar el present Lloc web, i, en particular, els serveis prestats per aquesta, així com en comunicar-se electrònicament amb FILMPEDIA, es recullen i tracten les dades personals de cada Usuari, el tractament dels quals es regeix per la present política de privacitat (“Política de Privacitat”). Tots els termes que consten escrits en majúscules en aquesta Política de Privacitat tindran el significat que s’estableix en les Condicions d’Ús, tret que estiguin expressament definits en la present Política de Privacitat.

Les dades personals que l’Usuari faciliti tant en el moment de registrar-se en el Lloc web com amb posterioritat, així com les actualitzacions dels mateixos (les “Dades Personals”), seran tractats per FILMPEDIA, amb domicili al C/ Enric Granados 153 Ppal 2a 08008 Barcelona. El comitè de protecció de dades pot contactar-se a data.protection@filmpedia.org.

Les Dades Personals de l’Usuari seran tractades per a les següents finalitats:

  1. Per a gestionar el registre dels Usuaris en l’Aplicació i poder controlar el desenvolupament i compliment de la relació contractual establerta entre el mateix i FILMPEDIA, de conformitat tot això amb les Condicions d’Ús;
  2. Respondre a les consultes que puguin remetre-li els Usuaris en relació amb el Lloc web i el seu contingut;
  3. Si així ho sol·licita, per a remetre-li publicitat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis de FILMPEDIA que puguin ser de l’interès de l’Usuari.
La base jurídica del tractament és l’execució de la relació contractual entre l’Usuari i FILMPEDIA en els termes especificats en les Condicions d’Ús, sent el tractament de les Dades Personals estrictament necessari per a poder utilitzar el Lloc web i, per tant, poder-se beneficiar dels serveis que es posen a la disposició dels Usuaris a través d’aquesta. Respecte a l’enviament de comunicacions comercials electròniques, la base jurídica és el propi consentiment prestat per l’Usuari, el qual podrà revocar en qualsevol moment sense que això afecti la prestació del servei ofert per FILMPEDIA.

FILMPEDIA, podrà comunicar les Dades Personals dels Usuaris quan així se li requereixi per llei, per a la defensa dels seus drets i interessos legítims, o quan calgui en compliment dels serveis contractats per l’Usuari. D’igual manera, FILMPEDIA es val de terceres empreses per a la prestació de determinats serveis disponibles a través del Lloc web, com ara serveis de gestió de relacions amb els clients, allotjament web, i suport tècnic i informàtic. En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

FILMPEDIA conservarà les Dades Personals dels Usuaris mentre l’Usuari ostenti la condició d’Usuari registrat en el Lloc web, sent les dades personals conservades amb posterioritat a la terminació de la relació contractual durant un termini de cinc anys, a fi d’atendre les responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta. En particular, les dades necessàries per a remetre-li comunicacions comercials electròniques seran tractats en tant l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat i, una vegada s’hagi retirat el mateix, durant un termini de tres anys per a respondre per les responsabilitats que puguin haver-se originat. Per part seva, la informació relativa a les consultes es conservarà, una vegada resolta la mateixa, durant un termini màxim d’un any. En tot cas, quan les Dades Personals no siguin necessaris per a la fi per al qual van ser recaptats i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva d’aquests, es conservaran de forma bloquejada.

Els Usuaris tenen dret, en els termes reconeguts per la legislació vigent, a accedir a les seves Dades Personals, sol·licitar la rectificació o supressió d’aquests, demanar que es limiti el tractament, o oposar-se a aquell, així com el dret a obtenir la portabilitat de les seves Dades Personals i a revocar el consentiment prestat en relació amb l’enviament de comunicacions comercials electròniques sense que això afecti la prestació dels serveis oferts a través del Lloc web. A tal fi, podran posar-se en contacte amb FILMPEDIA a través de data.protection@filmpedia.org. Així mateix, l’Usuari podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o una altra autoritat competent.

L’Usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les Dades Personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o mal causat al Lloc web, a FILMPEDIA, o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta, serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

CONDICIONS D’ÚS

1. INTRODUCCIÓ

Filmpedia.tv (d’ara en endavant, “FILMPEDIA”) és una Societat Limitada espanyola domiciliada al carrer Enric Granados 153 Ppal 2a, 08008 Barcelona, amb C.I.F./V.A.T. B67487850 i amb el correu electrònic de contacte hola@filmpedia.org.

FILMPEDIA és titular o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tipus sobre el lloc web de FILMPEDIA (d’ara endavant, “Lloc web”), l’accés i l’ús del qual pels usuaris (d’ara endavant, “Usuari” o “Usuaris”) està subjecte a les presents condicions d’ús (d’ara endavant, “Condicions d’Ús”) i seran complementades amb qualsevol altres textos legals que regulin qualsevol funcionalitat, servei, procés, aplicació, plataforma o mitjans necessaris per a l’ús del Lloc web.

Li preguem que llegeixi les Condicions d’Ús atentament. El fet d’accedir al Lloc web i utilitzar els materials continguts en el mateix implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, les presents Condicions d’Ús. En cas de no estar d’acord amb tot o part d’aquestes Condicions d’Ús, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar el Lloc web.

2. OBJECTE

El Lloc web té per objecte explicar i informar sobre el projecte de FILMPEDIA, els serveis que ofereix i com participar. L’Usuari ha de tenir en compte que el material pogués no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. No suposa una recomanació per a dur a terme un registre i cap dels seus termes pot interpretar-se com una recomanació en un o altre sentit. Així mateix, FILMPEDIA es reserva el dret a modificar, ampliar o reduir el material ofert a través del Lloc web en qualsevol moment, posant-lo en coneixement dels Usuaris.

El material contingut en el Lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament de qualsevol naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació de confiança o professional entre FILMPEDIA i l’Usuari del Lloc web. Per això, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquestes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’Usuari no ha d’enviar a FILMPEDIA cap mena d’informació confidencial sense haver-lo consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut autorització per a remetre aquesta informació.

Per a l’ús d’algunes funcionalitats que ofereix el Lloc web, es requereix iniciar sessió o registrar-se. Per a iniciar sessió, els Usuaris necessiten un compte d’usuari. Si els Usuaris ja disposen d’aquesta, poden iniciar sessió amb les seves dades d’accés. En cas contrari, els Usuaris han de registrar-se com a nous Usuaris en el Lloc web.

En aquest sentit, i sense perjudici de l’exposat en els paràgrafs anteriors, FILMPEDIA atorga una llicència no exclusiva, no sublicenciable, intransferible als Usuaris per a utilitzar el Lloc web, el seu contingut i les funcionalitats disponibles, que estaran subjectes a la resta de termes inclosos en les presents Condicions d’Ús, així com a qualssevol altres termes d’ús i a la normativa aplicable.

FILMPEDIA no assumeix cap responsabilitat enfront dels seus Usuaris de les pèrdues, responsabilitats, danys i perjudicis, costos (inclosos els costos legals), sancions, multes, penalitzacions i despeses (inclosos els interessos) de qualsevol classe derivades, directa o indirectament, de l’ús de la informació o de l’adopció de decisions basades en ella o relacionades de qualsevol altra manera amb aquesta.

3. COMPTE D’USUARIS

Per a poder beneficiar-se d’alguns dels serveis oferts pel Lloc web, l’Usuari haurà de registrar-se i crear prèviament un compte d’usuari (el “Compte d’Usuari”).

A tal efecte, l’Usuari haurà d’emplenar el formulari facilitat, sent responsable de la veracitat, exactitud i autenticitat de les dades facilitades. En aquest sentit, l’Usuari assumeix el compromís de mantenir actualitzada la seva informació continguda en el seu Compte d’Usuari.

En crear el Compte d’Usuari, l’Usuari haurà d’acceptar les presents Condicions d’Ús i qualsevol altres condicions d’ús dels serveis o polítiques de privacitat i de cookies que resultin d’aplicació.

FILMPEDIA no es farà responsable de qualsevol mal produït a conseqüència de triar una contrasenya inadequada o no protegir la contrasenya correctament, la qual cosa suposarà un incompliment de les Condicions d’Ús, ni dels danys ocasionats per terceres persones que tinguin accés al Compte d’Usuari dels Usuaris, amb independència de si compten amb autorització dels Usuaris en qüestió.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com tota la informació continguda en el Lloc web (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, codi font, programari, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc. i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són titularitat de FILMPEDIA i/o els seus llicenciadors.

FILMPEDIA atorga una llicència no exclusiva, no subllicenciable, ni transferible als Usuaris per a utilitzar el Lloc web en la seva versió actual, que estarà subjecta a la resta dels termes inclosos en les presents Condicions d’Ús, així com a qualsevol altres termes d’ús i legislació aplicables. L’Usuari queda, únicament, autoritzat per a visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) però no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, l’Usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni íntegrament, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit de FILMPEDIA.

Mitjançant aquestes Condicions d’Ús no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d’autor, marques, dissenys o altres drets, sobre el Lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants, excepte per la llicència d’ús limitada que es concedeix als Usuaris per a utilitzar el Lloc web en els termes aquí previstos.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transmissió, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, explotació o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de manera expressa i per escrit per FILMPEDIA.

Els Usuaris concedeixen a FILMPEDIA un dret d’ús no exclusiu, il·limitat, íntegre, transferible, gratuït i susceptible de subllicencia, sobre les dades que no siguin de caràcter personal o aquelles dades la referència personal de les quals hagi estat suprimida (dades anonimitzades).

5. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

FILMPEDIA es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el Lloc web. L’Usuari serà informat expressament, en un termini raonable, sobre qualsevol canvi en les Condicions d’Ús del Lloc web. En aquest sentit, l’Usuari trobarà la versió vigent de les presents Condicions d’Ús en el Lloc web.

6. ÚS INCORRECTE

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions d’Ús, així com a complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes i obrar sempre conforme a la Llei en vigor, la moral, els bons costums i a les exigències de la bona fe i l’ordre públic establert, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el Lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets de FILMPEDIA, la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a:

  1. Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per FILMPEDIA per a l’accés a certs continguts o serveis oferts a través del Lloc web i a mantenir-los actualitzats. FILMPEDIA es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés al Lloc web en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falsos, inexactes o enganyosos. En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a FILMPEDIA. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquests.
  2. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en aquest, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de FILMPEDIA, de qualsevol altre Usuari, o, en general, de qualsevol tercer.
  3. No alterar, copiar, descarregar-se, modificar, descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Lloc web, els seus continguts o el seu programari de base.
  4. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat industrial i/o intel·lectual o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

FILMPEDIA es reserva el dret a bloquejar l’accés a certs serveis del Lloc web a qualsevol Usuari que infringeixi les presents Condicions d’Ús, els drets de tercers o la legislació aplicable i, en particular, els compromisos estipulats en la present clàusula. FILMPEDIA conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li enfront de l’Usuari, especialment els referents a l’inici de procediments penals o civils.

7. NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES I POSSIBLES INFRACCIONS

FILMPEDIA respecta els drets de tercers i la legislació aplicable. L’Usuari del Lloc web està obligat a fer el mateix. Queda totalment prohibit l’accés al Lloc web amb finalitats il·lícites o nocives i que afectin directa o indirectament a FILMPEDIA o a tercers.

En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del Lloc web o si en alguna de les diferents seccions trobés errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, pot posar-se en contacte amb hola@filmpedia.org.

8. SERVEI I EXCLUSIÓ DE GARANTIA

FILMPEDIA farà tot el raonable per a procurar el correcte funcionament del Lloc web. No obstant això, FILMPEDIA no pot assegurar l’absència d’interrupcions del servei amb la finalitat de fer tasques de reparació o manteniment del Lloc web, o de falta de cobertura o fallades en els equips, o de les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control. FILMPEDIA prendrà les mesures adequades per a reduir aquestes interrupcions.

Encara que FILMPEDIA farà tot el raonable perquè la informació continguda en el Lloc web sigui precisa, correcta i estigui actualitzada, ha de considerar-se que aquesta informació només té caràcter indicatiu i, per tant, tindrà com a únic objectiu constituir un element orientatiu per a facilitar dades generals, no informació detallada ni específica sobre els productes i serveis que apareixen en el Lloc web. En aquest sentit, aquesta informació pot estar subjecta a canvis i no ha d’entendre’s que representa una oferta ferma, promoció o comercialització de productes o serveis relacionats amb FILMPEDIA.

9. RESPONSABILITATS

L’Usuari s’obliga, mitjançant el seu accés al Lloc web, a utilitzar-lo conforme a la Llei, responent enfront de FILMPEDIA i enfront de tercers, de qualsevol mal o perjudici que pogués causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En aquest sentit, FILMPEDIA no es fa responsable de cap mal o alteració en els equips de l’Usuari com a resultat de la instal·lació o l’ús del Lloc web.

En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a FILMPEDIA.

FILMPEDIA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al dispositiu de l’Usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Lloc web, d’un mal funcionament d’Internet, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del Lloc web motivats per causes alienes a FILMPEDIA.

Els serveis oferts a través del Lloc web poden implicar consum de dades. FILMPEDIA no es fa responsable dels costos derivats de la comunicació i enviament de dades o de la connexió a Internet en els quals incorri l’Usuari (per a més informació consulti amb el seu operador).

Aquest Lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis obtinguts de tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores o patrocinadores. FILMPEDIA no es responsabilitza del seu contingut, el seu funcionament o de la transmissió rebuda per part de dites terceres. FILMPEDIA ofereix a l’Usuari aquests enllaços i informació i/o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en els llocs web o aplicacions vinculats.

Així mateix, FILMPEDIA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web. En conseqüència, FILMPEDIA no assumeix cap mena de responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús per part de l’Usuari de funcionalitats, tecnologies, serveis o plataformes de tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a mantenir a FILMPEDIA indemne de qualsevol responsabilitat o pagament dels danys i perjudicis a conseqüència d’infraccions o incidents relacionats amb l’ús d’aquestes funcionalitats, tecnologies, serveis o plataformes de tercers, malgrat estar disponibles a través del Lloc web.

FILMPEDIA no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Lloc web de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, la moral, els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent. En conseqüència, FILMPEDIA no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi del contingut del Lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol mena de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de tercers.

FILMPEDIA no assumeix cap responsabilitat enfront dels seus Usuaris de les pèrdues, responsabilitats, danys i perjudicis, costos (inclosos els costos legals), sancions, multes, penalitzacions i despeses (inclosos els interessos) de qualsevol classe derivades, directa o indirectament, de l’ús de la informació o de l’adopció de decisions basades en ella o relacionades de qualsevol altra manera amb aquesta.

10. MODES DE COMUNICACIÓ

A l’efecte de les presents Condicions d’Ús i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’Usuari i FILMPEDIA, aquests hauran de dirigir-se a hola@filmpedia.org.

11. PROTECCIÓ DE DADES

FILMPEDIA protegirà les dades personals dels Usuaris i les utilitzarà només en la mesura en què ho permeti la llei o sempre que els Usuaris hagin donat el seu consentiment. Els Usuaris poden trobar més informació sobre aquest tema en la Política de Privacitat del Lloc web.

12. POLÍTICA DE COOKIES I TECNOLOGIES SIMILARS

Els Usuaris poden trobar més informació sobre aquest tema en la Política de Cookies del Lloc web.

13. INDEPENDÈNCIA I INTEGRACIÓ DE LES CLÀUSULES

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules de les presents Condicions d’Ús no afectarà l’eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts derivats de les Condicions d’Ús no es veiessin afectats de manera essencial. S’entén per essencial qualsevol situació que lesioni greument els interessos de qualsevol de les parts, o que recaigui sobre l’objecte mateix les presents Condicions d’Ús. Aquestes clàusules hauran de reemplaçar-se o integrar-se amb unes altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes. Les parts renuncien a qualsevol reclamació per danys i perjudicis que pogués demanar-se per aquesta circumstància.

14. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola comuna. Si l’Usuari té la condició de consumidor, les presents Condicions d’Ús estaran també subjectes a qualsevol legislació local aplicable.

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir arran de l’ús del Lloc web o de les presents Condicions d’Ús, se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya), i en el cas que es tracti d’un Usuari que actuï en la seva condició de consumidor, al tribunal del domicili que correspongui a l’Usuari/consumidor.

L’Usuari, en cas d’actuar en condició de consumidor, podrà igualment sotmetre qualsevol disputa derivada d’o relacionada amb les presents Condicions d’Ús a un procediment de resolució de conflictes alternatiu (“ADR”). El llistat de plataformes ADR disponibles de la Comissió Europea pot consultar-se en el següent enllaç:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage